Miljö och kvalitetspolicy

 • Kvalitetspolicy

   

   Arbetena ska utföras på ett sådant sätt att demonterade detaljer kan återanvändas och säljas vidare.

  • Hantering av delar i lager ska ske på ett sådant sätt att kvaliteten bibehålls fram till slutanvändaren.
  • Vi arbetar för ständiga förbättringar.
  • Kunderna ska känna trygghet i samarbetet med oss. Nöjda kunder är bra kunder.

    

   Miljöpolicy

    

   Vi ska alltid sträva efter att bli bättre inom miljöområdet. Detta innebär att företaget ska arbeta efter följande principer:

  • Sträva efter att minimera och om möjligt eliminera farliga utsläpp som kan skada vatten, mark och luft.
  • Säkerställa att leverantörer och underentreprenörer bedriver sin verksamhet på ett miljöriktigt sätt genom att följa lagar och förordningar.
  • Vi har som målsättning att öka återvinnings/återanvändningsgraden av våra demonterade bilar, samt kontrollera och säkerställa kvaliteten på delarna som säljs.

    

   Arbetsmiljöpolicy

    

   Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada p.g.a. arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som personer. Alla ska behandlas jämlikt och med respekt. Vi strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.

    

   På vår arbetsplats innebär det:

  • Att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör.
  • Att arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.
  • Att vi regelbundet och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Detta för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbets-plats med rätt kompetens.
  • Att alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder.

 

Certifiering

Vi är certifierade enligt SBR KMA-kvalitets och ledningssystem samt godkända som mottagningsstation i Bilindustrins nätverk. 

 

© Ericssons Bildemontering